Make your own free website on Tripod.com

Hoang Phu Ngoc Tng, Ke Hai Phu Du Sau Tham Sat Tet Mau Than 1968 tai Hue 

(ang lai t Dieãn an Nc Viet)


Triet Gia c M.Heidegger tng v con ngi nh mot Etre Pour La Mort, coi o nh  mot sinh the cho t vong t diet, giong nh quan niem trong Triet Hoc Phat Giao, cho rang i la be kho trong coõi the von vo thng,e roi rot cuc ai cuõng phai chet. Tom lai sinh t la leõ tat yeu cua con ngi khong ai tranh khoi,nhng e yen tam bc vao coõi vnh hang, hau nh ai cuõng co gang giõ tron ao lam ngi, tot cho mình,ch cho i va lu danh cung song nui. Sau ngay 30-4-1975, cong san Ha Noi huenh hoang tuyen bo tat ca nhõng tro la bòp chnh trò aõ lam t nam 1930 la thi gian ma ang cong san quoc te chnh thc xam nhap vao VN, cho ti khi dung bao lc cng  chiem c toan the que hng. e chia chung toi danh thien co aõ lam huy hoai at nc Lac Hong suot bao nam qua, Viet Cong eu cang, aõ loi bon viet gian VNCH, tng giup giac am sau lng ngi lnh mien nam , vao chung xuong, tung he ca tung bon an chen a bat nay khi viet lai lòch s can ai bang chu thuyet Mac-Le cong vi nhõng huyen thoai hoang tng,ve cai goi la chien thang ba ai e quoc Phap,Nhat,Myõ.. Trong khi o, ngan tham kòch v ai,van oan khien tot cung, nui xng,song mau va nhõng cn giong bao nc mat cua trieu trieu nan nhan cong san trong bao nam qua,bò che o oc tai aõng trò cung nhõng tr thc khong tim oc tiep tay,chon dau vui  dap mot cach tan tuyet trong ay mo thi gian. Nhng lòch s von vo tình va rat cong bang, nen nhieu tr thc buoi trc aõ on ao ca tung Viet Cong, nay vì lng tam va tren het la s that, phai thay ngoi but e viet lai lòch s, loi ra anh sang nhõng uan khuc bi kòch , lot tran nhõng huyen thoai cua ang cong san VN. 1968-2002, bao chuc nam qua nay cuõng aõ u e khai quat nam mo lòch s ve cuoc tham sat cua Viet Cong , ma nan nhan a so la dan chung vo toi , trong tran chien tet Mau Than 1968 tai Hue. Theo nhan xet cua hoc gia Nguyeãn Hien Le thì muon viet lòch s, phai song cung lòch s t nhat mot thi gian. Do tren hien co mot so ln nan nhan song sot sau tham kòch Mau Than Hue 1968, aõ qua quyet thu pham chnh cuoc tan sat daõ mang luc o la nhõng thanh phan trong cai mat tran Lien Minh Dan Toc Hoa Giai do Ha Noi dng len tai Hue vao ngay mong ba tet MT(1-2-1968) gom Le van Hao,Hoang phu ngoc Tng,Hoang phu Ngoc Phan,Nguyeãn ac Xuan,Nguyeãn oa,ao thò Xuan Yen, Hoang phng Thao..Bia a tram nam co the bò huy diet bi con ngi va thi gian, lòch s cuõng vay co the cuõng bò thay en oi trang bi bon cam quyen va am boi but vo loai nhng bia mieng thì khong bao gi bat bien bi chung la nhõng tac pham vo hình khong chõ ngha. Sau nam 1975, hau nh bon phan tac VNCH eu bò Ha Noi cho ra rìa, trong so nay co anh em nha Hoang Phu. Con ngi du co trai tim cao su hay nhan tao, oi luc trong mot thoang bang qu nao o. cuõng tònh tam xuc ong ve toi ac cua mình,phng chi Hoang Phu Ngoc Tng lai la mot tr thc, giao s, vng ton cong t, c sinh ra va song tren au hang trieu trieu ngi lam than en oi VN, nen Ong chac cuõng hang em sam hoi ve toi phan quoc va sat nhan cua mình oi vi ong bao vo toi, roi tui phan, roi bt rut ,cuoi cung tam t aõ tuon het trong thi pham Ngi hai phu dung , an nan thng tiec tuoi hoa nien th mong khi cha lam ng theo giac giet hai dan toc mình :

Ta tìm lai trong hình hai hoa bm
Chut t do qua thc tren i .
ru sach het am me hoang tng
nu thong nhieu ta haõy rong chi.

1-HUE, CO O TRONG DONG LÒCH S VN : Tnh Tha Thien nam giõa mien Trung VN, co dien tch 5054km2 va dan so tnh en nam 2000 la 1.045.134 ngi vi cac quan Phong ien,Quang ien,Hng Tra,Phu Vang,Hng Thuy,Phu Loc,A Li va Nam ong. Tnh L la thanh pho Hue hien nay co dien tch  380km2 vi 209.043 ngi. Theo t nguyen, Hue la do Hoa ten nom cua Thuan Hoa oc trai ra nhng en nay vaãn cha tìm c xuat x, ngoai ten Hue c e cap lan au, trong bai van viet bang chõ nom Thap  gii co hon quoc ngõ van cua ai e Le Thanh Ton (1460-1497). La co o cua nha Nguyeãn (1802-1945), Hue muon i vaãn ep va th mong, mang nhieu sac thai tieu bieu cho dan toc, nhan chng cua mot chang ng lòch s, van hoa, kien truc VN, nen trong hoi nghò lan th 17 tai Catagenna nc Columbia, vao thang 12-1993, to chc UNESCO cua LHQ , aõ cong nhan  Hue la di san van hoa cua nhan loai can bao ton. Ngh ve Hue, du la òa phng hay ke vieãn khach , ai cuõng eu a thch nhng cong trình kien truc  lòch s  cung ien va lang tam cua cac tien vng nha Nguyeãn. Kinh thanh Hue do vua Gia Long cho khi cong xay cat t nam 1805 maõi ti nam 1838 i vua Minh Mang mi xong. ay la mot toa thanh hình vuong,,moãi canh 2.223m, be cao 6,60m, chan thanh co hao sau 4m,pha ong nam sat b song Hng nhìn ve pha trc la nui Ng Bình. Ngoai thanh hng bac co phao ai Mang Ca, ngoai ra con co 10 ca chnh vi nhõng vong lau cao ngat, dung e ra vao. Toa thanh c kien truc oc ao, t kieu Vauban cua Phap cho ti nghe thuat xay cat A ong, bieu hien net hoanh trang,long laãy nhng khong kem phan th mong trang ai t vach thanh,vong lau,ca ngo mon..cho ti en ai cung cac c cham tro, ieu khac hai hoa trong canh tr thien nhien tuyet dieu. Ngc dong lòch s, t nam 1366 Hue aõ la thu phu cua ang Trong, tc la hai Chau O, R do vua Che Man cua Chiem Thanh, dang cho nha Tran lam snh leã ci cong chua Huyen Tran cua ai Viet, t o tr thanh at Thuan Hoa. Nhõng gì con lai cua Hue hom nay ch la mot phan cong trình cua co o trong ong gach vun do Viet Cong va bon Viet Gian VNCH tan pha vao Tet Mau Than 1968. Ngoai ra Hue con nhieu net tieu bieu khac nh Chua Thien Mu,cau Trng Tien,Ch ong Ba, vi trng Quoc Hoc  co knh  nam canh b song vi hang phng vyõ n ro moãi o he ve, nu Ng Bình trc tron sau meo, song An Cu nang uc ma trong,ho Tnh Tam sen n ngut ngan va Phu Van Lau tr gan cung tue nguyet. Noi ti Hue e nh ve nhõng hình anh noi bat dòu dang cua ngi dan at than kinh nh mai toc the, ta ao dai trang, chiec non bai th, nhõng giong ho, cau hat..tat ca la nhõng net ep lam Hue mien vieãn song vi song nui thi gian. en Hue e an nhõng mon vng gia cuõng nh bình dan tnh hn 600 mon va chay,va man, va chao,va che ke ca banh,mt va u th  da. en Hue au quen mon bun bo gio heo cong to rat cay,roi thì banh khoai ni ca Thng T, chieu toi i an cm Am Phu, la th cm thap cam ac biet vi mon da gan lam mon chua rat ngon. Cuõng au quen c cm hen ben Con, mot hng vò ac thu cua Hue, giong nh  nem chua An Cu, me xng va oc gao ben Con, mc Thuan An va so huyet Lang Co. Cuoi cung nh Hue la nh en cong trình m nc v ai cua cac Chua Nguyeãn Hoang,Sai Vng,Hien Vng, Phuc Chu, Phuc Tru..cho ta mot giai giang sn gam voc ti tan muõi Ca Mau no giau e con chau ve sau mot i sung maõn. Nhõng ang Tien Vng c6ng c va s nghiep ngat cao nh nui tren,t khi VC len nam quyen, aõ bò chung huy diet, e danh cong, danh tieng va danh òa vò oc ton yeu nc trong dong s Viet.

T nam 1967,Ha Noi aõ quyet ònh tong tan cong VNCH vao nhõng ngay hu chien Tet Mau Than 1968. Trong so 44 tnh,thò tai mien nam bò ot kch, thì Saì Gon va Hue la quan trong hn ca.

Vì trai Lc lng ac biet A-Shau rut i, nen thung luõng A Shau bò bo ngoõ va VC aõ li dung dòp nay e chuyen mot so ln bo oi vao tan cong co o vi s daãn ng ch loi cua am Viet Gian VNCH tai Hue . Tran chien m man vao sang mong hai Tet, nham ngay 31-1-1968, bang hai canh quan : oan 6 gom cac tieu oan ac cong K1,K2,K6 va K12 t pha bac ben ta ngan song Hng, tan cong BTL.SD1BB tai on Mang Ca,phi trng Tay Loc, ai Noi. oan 5 gom cac tieu oan K4A,K4B,K10 va K21 t pha nam,hu ngan song Hng , hp vi Thanh oi tan cong cac c s hanh chanh pha nam. Ngoai ra con co oan 9 gom hai tieu oan 416,418 hp vi mot n vò mang ten ng 12,tan cong mat tay. Cuõng noi them la VC aõ li dung nhõng xao tron tai Hue trong cac nam 1965,1966, xam nhap hoat ong cuõng nh moc noi du do mot so hoc sinh,sinh vien, qua me thay ma phan boi lai VNCH. That ra mat tran quan trong nhat cua VC Hue la mat tran chnh trò, vì vay Ha Noi bat chap mau xng cua can binh va thng dan vo toi, ra lònh cho am tan binh phai co thu trong ai Noi trong thc trang bi tham tuyet vong bi cac vong vay cua quan lc Hoa Ky va VNCH. Phu trach cong tac tong khi ngha, e lap chnh quyen cach mang Hue la Hoang kim Loan va Hoang Lanh, aõ vao nam vung t lau trong nha mot giam thò trng Quoc Hoc la Nguyeãn oa. Ngoai ra con co Nguyeãn trung Chnh,Nguyeãn hu Van (giao s trng Am nhac kòch nghe), Phan Nam,Nguyeãn Thiet. Ngay 14-2-1968 ai VC phat thanh tai Ha Noi cho biet aõ lap xong chnh quyen cach mang tai Hue do Le van Hao lam chu tòch, con ao thò xuan Yen  va Hoang phng Thao lam pho. Ngoai ra con co cai Lien minh cac lc lng Dan toc, Dan chu va Hoa bình c Ha Noi nan ra ngay mong ba Tet ( 1-2-1968 ) cuõng do Le van Hao, tien s giang s ve nhan chung hoc tai ai Hoc Hue va Sai Gon lam chu tòch lien minh. Theo Hao vì tron lnh, nen 1953 qua Phap du hoc va tiem nhiem chu ngha cong san cua Tran van Khe,Nguyeãn khac Vien, nen vao cac nam 1965,1966 du ang song trong canh giau sang, chc trong lai c tron lnh nhng vaãn tan tan lng tam, theo VC nam vung la Hoang phu ngoc Tng va Ton that Dng Tiem vao MTGPMN va ra bng cuoi thang 12/1967. Trong Lien Minh Ma nay con co Hoang phu ngoc Tng, Thch on Hau,Nguyeãn oa, Hoang phu ngoc Phan,Nguyeãn ac Xuan..Tom lai mat tran c ch huy tong quat bi Le Minh,Trng ban an ninh khu uy Trò Thien, con Tong hoang Nguyen va Nguyeãn ình Bay Khiem tho lo ve phan thu tieu,giet ngi vo toi tai Hue. Theo Bay Khiem , chnh Y aõ giet rat nhieu s quan va can bo,cong chc VNCH bò ket tai Hue, cung cac giao s ngi c day tai ai hoc Y Khoa, qua ch iem cua VC nam vung va sau nay Le Minh laãn Bui Tn eu xac nhan Viet Cong aõ tan tuyet tan sat vo nhan ao ong bao vo toi tai Hue vao Tet Mau Than 1968. Ngay t au, nh li dung dòp hu chien, nhieu n vò cho cac quan nhan ve nha an Tet, nen  VC aõ chiem c hau het cac c s hanh ch1nh, khu Dai Noi,ch ong Ba,ca Thng T,An Hoa, Chanh Tay..ngoai tr BTL.SD1BB tai on Mang Ca,c s MACV,Tieu khu Tha Thien, ai phat thanh, Trng Kieu Maãu va cau tau Hai Quan vaãn do QLVNCH kiem soat. Ngay mong ba Tet 1-2-1968, mot ngay sau o, Chien oan Du vi 2 tieu oan 2,7 va chi oan 2/7 t pha bac vao giai vay Hue. Hai ai oi TQLC cung 4 chien xa M48 trong Chien doan X-Ray ong tai Phu Bai cuõng ve Hue tang cng phong thu MACV. Chieu ngay mong 4 Tet, T 9 Du c trc thang van vao chien trng, t ay cho ti ngay 12-2-1968 , cuoc chien tr nen khoc liet bao tan vi s ton that nhan mang rat cao cua ca hai pha. Cung ngay o, Chien oan A Thuy quan luc chien VN gom cac tieu oan 3,4,5 thay the chien oan Du, tiep tuc giai toa ap lc VC tai san bay Tay Loc va ai Noi. Ngay 19/2 TQLC m chien dòch Song Than 739/68. Ngay 22/2 hai tieu oan 21 va 39 BDQ c tang cng tai Hue va VC cuõng bat au thao chay. Ngay 25/2/1968 Biet ong quan chiem lai Khu Gia Hoi, cham dt  chien cuoc tai Hue vi o nat, ieu tan, nha ca, cau cong, cay coi, ng xa gan nh t òa vi xac ngi nam la liet aõ sình thoi. Tat ca ch con la s tan nhan, the lng, t ban tay am mau cua VC va bon Viet gian mang u loai mat na gay nen. Tom lai khong con li nao e u viet ve Hue ang quan quai trong la mau, giong nh nhõng nhòp cau Trang Tien tren Hng Giang n au gaõy xap. Hi oi sat thep, go a con biet ri nc mat vi Hue the lng, trong khi o lai co khong t ngi than nhien ng vo tay ci.

2-THAM SAT MAU THAN TAI HUE :

Nhõng hanh ong daõ man nham vao dan lanh tai Hue , lam nh ti Nga So tan sat hn 5000 hang binh Ba Lan phan ln la s quan vao thang 9-1939 tai rng Katyn pha tay thanh pho Smolensk, chng to ban chat hieu sat von tiem tang trong mau oc cua cong san, du chung la ai chang na, tat ca eu giong nhau vì cung chung mot to,mot lo.Trong tran chien Tet  Mau Than 1968, Hue la thanh pho bò thiet hai nang nhat ve nhan mang cuõng nh vat chat vì bò VC chiem ong lau dai nhat. Rieng ngi Hue sõ d bò tan sat daõ mang, theo mot so nhan chng , do VC c ch iem bi mot so nam vung òa phng vì thu oan nhau ma tra thu, roi lai c t do i lai trong thanh pho nen t do hanh ong, nhat la trong khoang t mong hai ti mong bon, tha ho i tng nha,loi tng ngi ra ban giet theo y muon, ung vi kyõ thuat bat va thu tieu theo KGB va Maoit . oc lai nhõng trang s cua VNCH t 1963 ti thang 4-1975, ngay nay ca the gii eu cong nhan la VC thua VNCH tren mat tran quan s nhng ngc lai chiem c mien nam bang thu oan chnh trò, qua phng cach xach ong quan chung, ong thi vin vao o ma nan ra nhõng mat tran MA nh Giai Phong Mien Nam nam 1960, roi sau o la Hoi ong Nhan Dan Cu Quoc  do phan ln cong san nam vung laõnh ao nh Le Khac Quyen, Le Tuyen,Ton That Hanh, Le van Hao,Hoang Phu Ngoc Tng,Hoang Phu Ngoc Phan,Nguyeãn ac Xuan, Ton That Dng Tiem..Trong so cac hung than can d ti ba tiec mau tai Hue, d luan trc sau vaãn nham vao Le van Hao, Hoang Phu Ngoc Tng,Ngoc Phan va Nguyeãn ac Xuan. Nam 1966 khi con la mot sinh vien, Nguyeãn ac Xuan tng to chc  oan Phat T Quyet T quay nat Hue, sau o tron theo VC va tr lai co o vao Tet Mau Than, phu trach oi Cong tac thanh nien va khuyen du cac quan nhan VNCH bò ket,e lap cai goi la oan ngha binh..Trai vi d oan cua cong san, dan chung Hue khong hng ng tong khi ngha,trai lai bo tron sang cac khu vc co QLVNCH nh Mang Ca,Trng Kieu Maãu, Tieu Khu Tha Thien,Ben Tau,Phu Bai..Bat au ngay mong ba Tet, QLVNCH va Hoa Ky phan cong, ngay 7-2-1968 VC git xap cau Trng Tien. Ngay 15-2 Quan Uy cong san tai Ha Noi ban lenh cho VC t thu tai Hue, nhng tình hình cang luc cang bi at cho VC nen Le Minh muon rut quan. Ngay 23-2 VC bò ay ra khoi Hue, la c VNCH lai tung bay tren ky ai Phu van Lau. Noi chung cong san tan sat ong bao Hue nhieu nhat la tai khu dan c Gia Hoi vì vung nay bò VC chiem lau nhat t ngay mung 2 Tet en 22-2-1968 mi c Biet ong Quan giai toa, bi vay giac va Viet gian mi co c hoi giet nhieu ong bao vo toi. Cho en nay khong ai biet ch1nh xac so ngi bò VC tan sat tai Hue la bao nhieu nhng can c vao thong ke so hai cot tìm c trong mot so ham chon tap the sau khi giac bò anh duoi khoi thanh pho, tai cac òa iem Trng Gia Hoi, Chua Theravada, Bai Dau,Con Hen, Tieu Chung vien, Quan ta ngan, Pha ong Hue, Lang T c,ong Khanh, Cau An Ninh, Ca ong Ba, Trng An Ninh Ha,Trng Van Ch, Ch Thong,Chua T Quang,Lang Gia Long, ong Di,Vònh Thai,Phu Lng , Phu Xuan,Thng Hoa,Thuy Thanh,Vnh Hng va Khe a Mai..tong cong em c 2326 xac. Ve cau hoi tai sao VC tan sat thng dan vo toi, en nay Ha Noi vaãn tranh ne, con Voõ nguyen Giap thì eu gia hn khi bò cac ky gia ngoai quoc phong van sau Tet Mau Than, aõ tra li la Bac Viet khong he biet vì o chuyen cua MTGPMN va VNCH. Theo cac nha nghien cu trong va ngoai nc, thì ong c cong san tan sat dan chung tai Hue, ngoai mot ly do nho la s tra thu do hn oan trc ay giõa ca nhan va ca nhan, thì tan sat theo ke hoach pha huy va lam roi loan bo may cam quyen cua VNCH, ieu nay aõ c ghi lai trong mot tai lieu cua can bo VC , bò SD1 Khong k Hoa Ky bat c  tai tnh Tha Thien ngay 12-6-1968 .Tan sat e khung bo va canh cao e doa dan chung ng tong quan chong cong. Tan sat tn o Thien Chua Giao e chiareõ s oan ket tai mien nam, tao s nghi k giõa cac ton giao cho ti ngay VC cng chiem dc mien Nam mi cham dt vì VC oc tai ang trò, cam bieu tình xuong ng, nen bon ben bon pha bình ang chòu song chung hoa bình, nen gan nh khong thay t thieu, tuyet thc va ra bao chong oi, beu xau,ha nhuc chnh quyen nh cm ba thi VNCH. Tan sat dan chung e gay tieng vang vi the gii. Trong dong Viet S, t thi Vua Hung dng nc cho ti ngay nay,ch thay co ghi lai mot cuoc ran sat tap the ton that nha Hau Ly do Tran Thu o gay ra vao nam 1232 bang thu oan cho git xap nha trai an , giet chet chng vai chuc ngi trong ton that nha Ly nhng hanh vi tren du aõ thuoc vao qua kh, en nay vaãn bò i nguyen rua, du mat that cua lòch s, neu khong co Tran Thu o seõ khong co Tran Thai Tong quyet chien chong quan Mong Co xam lang ai Viet lan th 1 vi cau noi vang danh thien co : au o cha ri, khong the au hang giac Mong. Cuõng qua dong Viet s, ta thay kinh thanh Thang Long t luc c Vua Ly Thai To chon lam kinh o vao nam 1010 cho ti thi Phap thuoc vao nam 1884 aõ 10 lan bò giac Tau, giac Chiem ca Phap tan pha chiem ong va kinh thanh Hue that thu nam At Dau 1885 nhng tuyet nhien khong thay noi ti quan ngoai quoc tan sat ngi ai Viet khi lam chu thanh. Tom lai du bò ket toi nh the nao chang nõa, ngi Tau,Chiem,Phap cuõng con nhan ao hn VC tram ngan lan, ve cung cach  oi x vi thng dan trong chien tranh. em cac bien co nam1885 tai Hue va 1946 Ha Noi e so sanh vi Mau Than 1968 tai Hue ,bong thay lanh mình ve nhõng li chay toi cua ten ai Ta VC Bui Tn, khi tra li ve cuoc tan sat cua VC oi vi thng dan tai Hue nam 1968, theo nhan xet cua Nguyeãn c Phng trong Chien Tranh toan tap, thi Bui Tn khong biet gì ve qui c Geneve danh cho tu binh chien tranh, hoac biet nhng gia bo ngay th khong biet e co ly do bao cha s tan ac daõ mang cua can binh VC va biet them ve quan niem cua Ha Noi, luon qui chup tat ca nhõng ai chong oi ho, eu bò gan la tu binh vi ket qua nh Bui Tn noi la phai c chet e giõ gìn b mat quoc phong. Theo Chnh ao trong Mau Than 1968 thang hay bai thì sau khi cac mat khu bat kha xam pham cua VC tai Tam Giac Sat,cac chien khu C-D bò quan oi ong Minh va QLVNCH pha tan nat, khien Nguyeãn Ch Thanh  trum cong san Ha Noi, ch huy Cuc R aõ phai thay oi chien lc tai Mien Nam vao thang 5/1967, la a chien tranh vao thanh pho e cu nguy cho can binh va c s VC tai nong thon ang sap bò tieu diet. Nhng roi Ngueãn Ch Thanh ot ngot chet vao mua thu nam ova cai chet cua Y ti nay vaãn cha c a ra anh sang vì co qua nhieu nguon tin va cac cach chet khac nhau t VNCH,Bui Tn,Hoa Ky va Xuan Vuõ , mot can binh VC hoi chanh tng song hn 2000 ngay tai Cu Chi va rat than can cuõng nh am tng chuyen tham cung b s cua vua chua VC tai Cuc R. Do tren Le Duan ra lenh cho Voõ Nguyen Giap,Van Tien Duõng,Le c Tho, Pham van ong..cai tien ke hoach ot kch cua Nguyeãn Ch Thanh, thanh tong cong kch va them vao o la lap mot mat tran ngoai giao chnh trò. Cuõng theo Chanh Dao , thì viec Tran o nam 1968 la Pho chnh uy B2, phu trach tình bao, co òa vò tai cuc R rat khiem ton so vi Pham Hung,Tran nam Trung,Tran van Tra,Le trong Tan..nen du la mot trong nhõng cap ch huy trong mat tran tai Sai Gon vao Tet Mau Than 1968, cuõng  cha chac c Quan Uy Ha Noi thong bao cac ke hoach b mat trong ang va li tuyen bo khong co c s, vi ky gia Stanley Karnov nam 1981 rang phan ng cua Myõ trong cuoc chien nay, ch la s may man khong co d lieu trc. Ch vì daõ tam xam lang cho c VNCH, ma Ha Noi trong cuoc chien Mau Than aõ giet hai hang chuc ngan ngi tren toan quoc va ch rieng tai Hue lai chon song ong bao, vay ma ti nay t Ha Noi cho ti bon cong san tai Hue van coi nh khong he xaõy ra mot chuyen gì va cuõng chang co ai nhan trach nhieu, ngoai viec cong khai o het n mau cho Le van Hao,Hoang phu ngoc Tng,Hoang phu ngoc Phan, Nguyeãn oa,Nguyeãn ac Xuan. Nam 1998, ngay gio chung cua gan 100.000 ngi VN chet trong cuoc chien cuõng la ngayVC  an mng chien thang Mau Than, ca tung bai th cua Ho viet chuc Tet ong thi cuõng la mat hieu cho can binh tai mien nam m cuoc tiec mau. Chnh Bo Trng quoc phong Bac Viet luc o la Voõ nguyen Giap soan thao ke hoach,Pham Hung Uy vien Bo Chnh trò, ch ao Trung ng Cuc Mien Nam ch huy tran tong tan cong, vay ma cuõng chnh Voõ nguyen Giap aõ tran trao dam noi lao vi nha bao Tay Phng vao nam 1969 la hoan toan vo can, vo trach nhiem. ay la mot toi danh thien co cua VC aõ gay ra trong dong s Viet,c cac s gia xep chung vi bon cuoc tan sat ln tren the gii can ai nh vu quan Nhat tan sat 300.000 ngi Hoa tai thanh Nam Kinh ngay 13-12-1937, viec c quoc xaõ giet hang trieu dan Do Thai trong e nhò the chien 1939-1945, ke en la cong san Lien Xo tan sat 15.000 tu binh Ba Lan nam 1940 va Khmer o tan sat hn 2 trieu dan lanh sau nam 1975 khi chiem c Cao Men.

Theo Nguyeãn Ly Tng, thì nhõng hanh ong daõ man cua Viet Cong, tai Thanh Noi va Gia Hoi,do cai goi la Toa An Nhan Dan c quyet ònh bi cac chop bu trong Lien Minh  Dan Chu Hoa Bình, la Le van Hao,Thch on Hau, ba Nguyeãn ình Chi..nhng chu chot va daõ man tan bao vaãn la bon theo phong trao tranh au chong VNCH nam 1966, sau o theo VC va quay ve Hue nh Hoang phu ngoc Tng (giao s), Hoang phu ngoc Phan(sinh vien y khoa),Nguyeãn ac Xuan (sinh vien s pham),Tran quan Long (sinh vien s pham),Phan Chnh Dinh hay Phan Duy Nhan(sinh vien)..daãn an ninh VC nh Tong hoang Nhan,Bay Khiem..i lung bat ban be, than nhan,cac thanh phan quan,cong, can,chnh VNCH cuõng nh cac ang phai bò ket lai tai Hue. Hien nay tat ca nhõng b mat cua lòch s gan nh c khai quat trong o co cuoc tham sat thng dan tai  Hue nam Mau Than. Nhõng toi nhan thien co ngoai ban an cua lng tam, ao c va s nguyen rua cua i, nen khong ngt tìm u moi cach e bien minh ve toi loãi cua mình. Nam 1988,tren bao Song Hng  va c dòch ang lai tren t Newswwek Hoa Ky, ai Ta Bac Viet Le Minh, nguyen  ch huy  mat tran Tha Thien-Hue, xac nhan va chòu trach nhiem ve viec tan sat dan chung Hue nhng vaãn a ra ly do la luc o VC ang vao gi th 25, nen khong kiem soat c . Con thu pham chnh Hoang phu ngoc Tng thì o tha cho cuc bo,òa phng ch khong phai tai ang, vaãn giõ nguyen y la mien nam mat vì cach mang ch khong bò cong san quoc te xam lang, va tren het vao ngay 12-7-1997 Tng cong khai choi toi la khong tham d mat tran Hue, vì luc o y ang tron tai òa ao trong quan Hng Tra,tnh Tha Thien. Con nhan vat bò bia mieng nhac ti la Hoang phu Ngoc Phan..ma ngi Hue tng lam ? Le van Hao hien ang song tai Phap cuõng choi toi. Sau rot ch co Hoang phu Ngoc Phan va Nguyeãn ac Xuan vì luc o gan nh la cong an,cai tu,chanh an va ao phu thu..nen ngi Hue ai cuõng nhan c,vì vay phai chòu tai tieng nh nhp muon i.

Ngay nay ai cuõng biet Tet Mau Than VC thua ln va Tong thong Hoa Ky la Johnson phai trc tiep chòu trach nhiem trc lòch s vì aõ co tình tao nen mot loãi lam nghiem trong ve ao c., gay t vong cho nhieu ngi co the tranh khoi neu c bao trc s that.

3-HOANG PHU NGOC TNG,KE HAI PHU DU : Phu Dung la mot th hoa ch song c co mot ngay, n vao buoi sang va tan lun theo bong em tan, th hoa phu du may noi ma thi nhan thng mn e v nhõng e t cua nang tien nau. Hoa phu dung rat ep, cay cao chng hai thc, la to, hoa phu dung thng co ba mau o,trang va vang. Hoa phu dung con c v vi sac ep cua ngi an ba, nh trong th cua Bach C Dò : Phu dung nh dien, lieãu nh mi , ngha la mat ti nh hoa phu dung, may la lieãu. Trong Kieu co cau Bac tình noi tieng lau xanh,mot tay chon biet may canh phu dung.. nhng tham tha nhat vaãn la hai cau th trong Quan Am Thò Knh : Phu Dung nõ e lìa canh, gieng sau nõ e ri bình t ay . Theo triet hoc, thì kiep phu du ch la mot cuoc phong tran khong khong co co, khong n khong tan,luc co luc khong, tat ca ch la phu du trong coi vo thng. Th van la bieu tng cua con ngi, To Hu ban chat chay theo thi e mu cau quan chc, òa vò nen th To Hu luon mang ban chat cua mot con ngi oi tren ap di. Cao Ba Quat, Nguyeãn cong Tr, Van Thien Tng,Nguyeãn Ba Trac ke s gm an na ganh giang sn mot bau..cho nen th van luon thoat tuc, an hien cai hao kh cao ngat cua ang trng phu.Vi Hoang phu ngoc Tng,ch rieng cai ta cua thi tap va y th trong bai ua chi nhieu luc ngi oc, neu khong biet trc Y la ten phan tac, gian ac, em mot phan i va ca danh ga cua dong ho ton quy vui di bun nh, khi nhan tam theo lenh VC tan sat dan chung vo toi., rat deã bò lam lac, vì qua y th, c ng ay la mot cao tang, mot thanh nhan hay t ra cuõng thuoc keõ s nganmat nhìn tri :

Ta tìm lai trong hình hai hoa bm,
Chut t do qua thc tren i
Ruõ sach het am me hoang tng
Nui thong nhieu, ta haõy rong chi

oc oan th ngan tren mi thay la, va cang ng ngan vi cau  chut t do qua thc tren i nh vay ca mot quang i t nam 1963 cho ti 1975, vì ai ma phai bo i, dan than vao con ng man r, non tai beo , oi dep rau, AK, maõ tau va cai li khong xng lac leo lam chuyen oi trang thay en ? aõ lam thì phai nhan, phng chi hanh ong cua mình nay aõ thanh mot toi danh thien co, ngan i mun kiep, bia mieng bia i khong tha, thì khong the Ruõ sach het am me hoang tng e thanh tien rong chi tren nui thong. Hi i ch vì chut phu du cuoc i, ma phai mang mat na pha i, chang rieng aõ hai i mình, ma con lam cho the toc o danh, nc non tan tac, dan chung ca nc lam than kho luy ng hoi na em i, thay len ng anh Myõ trong luc o ben canh thay thì ay raãy Nga, Tau,Bac Han,Cu Ba,ong c. Co cai ngang trai vo thng, la neu nh Le Khac Quyen, Le van Hao, Le Tuyen, Nguyeãn ac Xuan va anh em nha Hoang Phu..vì thuoc loai dan chung bò che o VNCH e ep phai song cung kho mat t do, nen mi theo VC e may ra xoay bach oc thanh lau ai, nem thanh y tìm gam voc, cai nay ai nay eu tren mc thng tha,vay thì lam giac e lam gì en gi nay mot chut t do cho mình, cho i vaãn cha co, Nam 1971, khi ma chien trng men nam bc vao giai oan tan khoc, Ha Noi can mau xng thanh nien nam n e ot rui Trng Sn, m loi vao Nam,  nen cuõng can tung he mot so phan tac cua VNCH aõ chay theo , vì vay mi phong cho Hoang phu Ngoc Tng len chc nha th VC va cho ai phat thanh pho bien bai th Toi i tren nhõng con ng rng cu cuõng nh vay ma Tng aõ lot vao mat xanh cua Lam Thò Myõ Da, cung khoa vi Dng Thu Hng tai trng viet van Nguyeãn Du Ha Noi nam 1972.:

Hai mi nam dai tren tran me
Nhõng con ng rng veõ net u t

Th hay, ang tieu bieu cho mot con ngi , ung ra la mot cai xac biet i, song nh aõ chet vì : hai mi nam biet ai con nh ? nhng t o cay hoang rng gia o mi la noi kho cua mot i ngi, ngi ta quen thì mình tiec, ngi ta nh mình s, am chieu, nghen nghen song lam sao noi ay hi tri ?

Qua that suot phan i con lai, Hoang Phu ngoc Tng, khong bao gi thoat noi am anh cua toi loãi mot thi gay ra, au cuõng la mot òa ch buon, ni nao cuõng gap co nhan, nhõng ngi ma Hoang phu ngoc Tng trong mot phut phu du, a ho ve ben kia the gii :

Nhõng chien ben Ng dang ma
Chng nh ai o m ho goi toi
Toi ra m ca on ngi
Ch nghe tieng gio thoi ngoai hanh lang .
 

Tat ca gi ch con lai bong toi, thi gian e hoa phu dung tan lun, tat ca cuõng aõ can tau khi cai san si bien vut vao coõi khong khong. Hoang phu ngoc Tng luon nuoi ao tng hao huyen la lu lai vi i tuoi ten, nhng tiec thay lam ng lac neõo, theo ke ac lam ac, rot cuc mot mình thui thui i ve trong coi phu du, sam hoi cho ti chet vaãn cha yen hon ./-

XB cuoi ong 2002

Mng Giang